De vijf dimensies van Marzano

 • Dimensie 1: motivatie;

  Deze eerste dimensie richt op de motivatie van de leerling om te zorgen dat hij kan gaan leren. Zo zal het leren moeten plaats vinden in een veilige omgeving waarbij er sprake is van wederzijdse acceptatie. Ook is het van belang dat de leerling heet gevoel heeft dat de hij werkt aan zijn eigen doelen en doelstellingen. Hierbij moet het leren, de opdracht, binnen de grenzen van de mogelijkheid liggen van de leerling. Deze eerste dimensie richt zich dus op het goed mogelijk maken van het leren en het zorgen voor een veilig leerklimaat. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de docent maar ook bij de leerling.

 • Dimensie 2: nieuwe kennis verkennen en verwerven;

  Met leren wordt pas iets bereikt als er nieuwe kennis wordt toegevoegd aan al bestaande kennis. In deze dimensie leren leerlingen niet alleen reproductieve kennis maar zijn ze ook actief bezig met deze kennis.

 • Dimensie 3: kennis verbreden en verdiepen;

  Aan de leerstof heeft de leerling pas iets als deze begrijpt wat het is en kan toepassen in een andere situatie, dat hij inzicht heeft gekregen in de nieuw verworven kennis. Zo zijn er acht activiteiten welke helpen de kennis uit te breiden en deze verder te verfijnen.

  • Vergelijken;

   Wat zijn de verschillen en wat zijn de overeenkomsten.

  • Classificeren;

   Groeperen op basis van kenmerken.

  • Abstraheren;

   Bij abstraheren wordt er gekeken naar of er een patroon is in de kennis.

  • Inductie;

   Conclusies trekken op basis van waarnemingen of analyse.

  • Deductie;

   Toepassen van principes of regels op een situatie en hierover een uitspraak doen of een conclusie trekken.

  • Onderbouwen;

   Het onderbouwen van een stelling of bewering met behulp van bewijs.

  • Fouten analyseren;

   Opsporen van fouten in eigen of andermans denkproces en deze helpen verbeteren.

  • Perspectieven analyseren.

   Het onderzoeken van meningen van normen van andere en waarden welke hier achter liggen waarmee eigen normen bijgesteld kunnen worden.

 • Dimensie 4: onderzoeken;

  Het doel van kennis is dat deze gebeurd kan worden, het toepassen. Hiermee kan de beschikbare kennis verder uitgebouwd worden.

 • Dimensie 5: reflecteren.

  Door het voeren van een goede reflectie halen leerlingen meer uit de opdrachten. Het leert hun tevens kritisch te kijken naar hun eigen werkzaamheden, naar hun eigen producten. In de toekomstige loopbaar van de leerling zal dit in de meeste van de gevallen ook nodig zijn.

© 2006-2019 BioDesk.nl  -  All Rights Reserved  -  Disclaimer  -  download Flash externe link  -  Opmerking/vraag over deze pagina?